Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note

I et retssamfund skal borgerne have ”Access to Justice” eller i dansk oversættelse "Adgang til Retfærdighed".

Der er kun "Adgang til Retfærdighed", hvis samfundet har et retssystem i bredeste forstand. Et retssystem består af:

  1. Et system af regler (love og bekendtgørelser, retspraksis og retsgrundsætninger), der udgør rammen for konfliktløsning i civile sager og fastsætter adfærdsnormer for straffesager.
  2. En uafhængig institution (domstolene), som har magt til at afgøre konkrete sager.
  3. En uafhængig advokatstand, som medvirker til en effektiv sagsbehandling under hensyn til anerkendte retssikkerhedsprincipper.
Du skal logge ind for at skrive en note

Lovene

Formålet med love er, at borgerne, inden de handler, kan sætte sig ind i, hvilke regler der gælder. Love skal sikre forudsigelighed i de afgørelser, domstolene træffer. Det er et vigtigt princip, at borgerne kan indrette sig efter gældende regler, og dermed opnå den retsstilling, de har til hensigt. Et eksempel er arveloven. Hvis Jens Jensen har skrevet et testamente, som overholder alle arvelovens krav, er det testamentet, der gælder, når Jensen dør – uanset om konen, børnene eller elskerinden synes, at Jensen har været meget uretfærdig.

Du skal logge ind for at skrive en note

Domstolene

Du kan læse om domstolene under afsnittet Retssystemets opbygning.

Du skal logge ind for at skrive en note

Advokaterne

Advokater er på grund af deres uddannelse eneberettigede til at repræsentere andre mennesker og virksomheder under både straffesager og civile retssager.

Du skal logge ind for at skrive en note
Civile sagerStraffesager
Personer eller virksomheder fører sag ved retten for at få afgjort en konflikt, typisk om betaling af penge. Anklagemyndigheden rejser tiltale om straf for en forbrydelse. Der kan også være spørgsmål om erstatning til ofre.
Du skal logge ind for at skrive en note

I straffesager kaldes den tiltaltes advokat for forsvareren, og forsvareren er groft sagt den eneste, der er på tiltaltes side under sagen. Imod sig har tiltalte hele den udøvende magt i form af politi og anklagemyndighed. Forsvarerens ene opgave er at tjekke, at spillereglerne overholdes, fx at anklageren ikke fremlægger beviser, som ikke lovligt kan indgå i sagen. Forsvarerens anden opgave er at fremhæve alle de svage punkter i bevisførelsen og argumentere for frifindelse, hvis tiltalte nægter sig skyldig. Og som det tredje skal forsvareren argumentere for den lavest mulige straf, hvis retten når frem til, at tiltalte er skyldig.

Du skal logge ind for at skrive en note

Advokatens opgaver i civile retssager

Advokatens opgaver i civile retssager

Du skal logge ind for at skrive en note

For at nå frem til en rigtig afgørelse i retten, er det meget vigtigt, at advokaterne får præciseret de spørgsmål, retten skal tage stilling til. Det skal stå klart:

  • Hvilke dele af faktum parterne er enige om, og hvilke dele de er uenige om. Bevisførelsen skal naturligvis være koncentreret om uenighederne, og her er det advokaternes opgave at præsentere faktum i form af dokumenter (kontrakter, breve, mails, osv.) og vidneforklaringer.
  • Hvilke juridiske spørgsmål, der er i sagen. Er det et spørgsmål om fortolkning af en bestemmelse i aftaleloven eller købeloven?

Advokaterne er vigtige for retssystemets effektivitet, fordi advokaterne er med til at sørge for, at det relevante materiale – helst hverken mindre eller mere – præsenteres for dommeren.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761647702. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018